فهرست بستن

سخنرانی دکتر سلاجقه در کارگاه ششم در طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز

سخنرانی دکتر سلاجقه در کارگاه ششم در طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

https://docs.google.com/file/d/0B2Sgh6yYU2klcEJ4QmRJOHQ5Yjg/edit