فهرست بستن

اعضای کمیته راهبری طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزهای آبخیز

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

دانشگاه یا دستگاه  اجرایی مربوطه

1

دکتر علی سلاجقه

نماينده كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي و رئیس کمیته راهبری

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2

دکتر امیر سعدالدین

نماینده دانشگاه مجری و مدیر طرح

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دانشگاه مجری)

3

دکتر پرویز گرشاسبی

نماینده دستگاه‌های سفارش‌دهنده

سازمان جنگل‌ها ، مراتع و ابخیزداری کشور

دكتر ضياءالدين شعاعي

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

4

دکتر حسین بنکداری

نماینده دستگاه بهره‌بردار

وزارت نيرو

5

دكتر مسعود باقرزاده كريمي

نماینده دستگاه بهره‌بردار

سازمان حفاظت محيط زيست

مهندس صدیقه مدرس طباطبایی

6

دکتر سید حمیدرضا صادقی

افراد متخصص برجسته

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن محسنی‌ساروی

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر هدایت فهمی

وزارت نیرو

دکتر فرود شریفی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

7

دکتر سیدرشید فلاح شمس

نماینده دانشگاه همکاردر طرح

دانشگاه شیراز

دکتر مهرداد خانمحمدی

نماینده دانشگاه همکاردر طرح

دانشگاه گیلان

دکتر محمود حبیب نژادروشن

نماینده دانشگاه همکاردر طرح

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر نادر جلالي

نماینده  موسسه همکار

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری