فهرست بستن

اعضای کمیته برنامه ریزی و هماهنگی طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزهای آبخیز

ردیف

نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

محل اخذ دکترا

پست الکترونیکی

1

دکتر علی نجفی نژاد

آبخیزداری

دانشیار

ایران

najafinejad@gmail.com

2

دکتر مجید اونق

ژئومرفولوژی و آمایش سرزمین

استاد

ایران

mownegh@yahoo.com

3

دکتر امیر سعدالدین

مدیریت جامع حوزه های آبخیز

دانشیار

استرالیا

amir.sadoddin@gmail.com

4

دکتر واحدبردی شیخ

حفاظت آب و خاک

دانشیار

هلند

v.sheikh@yahoo.com

5

دکتر حسین بارانی

مرتعداری

دانشیار

ایران

baranihossein@yahoo.com

6

دکتر عبدالرضا بهره مند

مدلسازی هیدرولوژی

دانشیار

بلژیک

abdolreza.bahremand@yahoo.com

7

دکتر حمیدرضا عسکری

 

دانشیار

 

hras2010@gmail.com

8

دکتر چوقی‌ بایرام کمکی

 

استادیار

 

bkomaki@gmail.com

9

دکتر محسن حسینعلیزاده

 

استادیار

تهران

alizadeh_m2001@yahoo.com