فهرست بستن

عنوان گام: بررسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات، ساختارهاي سازمانی موجود وتبیین الگوی هماهنگي و تبادل اطلاعاتی بین سازمانی مرتبطبا مدیریت جامع آبخيزها

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات مرتبط با مدیریت جامع آبخيزها نمایش جزئیات
عنوان گام: ارزیابی نظام‌نامه (دستورالعمل) های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخيزهاي کشور بر اساس اصول و مبانی IWM

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابی نظام¬نامه (دستورالعمل)‌های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخیزهای کشور بر اساس اصول و مبانی مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها و حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي همجوار

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي مجاور نمایش جزئیات
عنوان گام: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM نمایش جزئیات