فهرست بستن

معرفی پروژه ها

پروژه ی  این گام
عنوان پروژه: بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه های این گام
عنوان پروژه: بررسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات مرتبط با مدیریت جامع آبخيزها نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسي ساختارهاي سازمانی موجود و تبیین الگوی تبادل اطلاعاتی بین سازمانی مرتبط با مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تبیین چشم انداز و هدف آرمانی برای مدیریت جامع آبخیزهای کشور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تعریف و تبیین مدیریت جامع آبخیز (IWM) نمایش جزئیات
عنوان پروژه: تهیه دانش¬نامه تخصصی نمایش جزئیات
پروژه ی این گام
عنوان پروژه: بررسی و تبیین ابعاد، معیارها و روش‌های ارزیابی در مديريت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و تبیین ابعاد و روش¬های تلفیق در مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تبیین جایگاه و نقش مورد انتظار نهاد‌های دولتی و غیردولتی در مدیریت جامع آبخیزهانمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تببین نقش جوامع محلی و ذینفعان در ساماندهی مدیریت مشارکتی حوزه‌های آبخیزنمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابی نظام¬نامه (دستورالعمل)‌های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخیزهای کشور بر اساس اصول و مبانی مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و انتخاب معیارهای لازم برای ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری در گذشته نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابی اثرات بهره‌برداری از منابع حوزه‌های آبخیز نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و ارزیابی نظام بهره‌برداری فعلی از منابع آبخيز و ارتباط آن باIWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي مجاور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و ارزیابی نظام آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي كشور در زمینه IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابی تأثیر برنامه‌های توسعه و طرح‌های عمرانی بر پایداری آبخیزهای کشور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: آسيب‌شناسي وضع موجود آبخیزداری کشور نمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: منطقه‌بندی آبخیزهای کشور بر اساس معیارهای مناسب نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تعيين معیارها، شاخص‌ها و حدود قابل تحمل/ آستانه سلامت و پايداري آبخيزها نمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی روش‌هاي‌ وزن‌دهی، تلفیق شاخص‌ها و اولویت‌بندی آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: پهنه‌بندی و اولويت‌بندي آبخیزهاي كشور بر اساس شاخص‌ها و ديدگاه‌هاي مختلفنمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: شناسایی داده‌ها و طراحی زیرساخت داده‌اي و اطلاعاتی مناسب و چگونگی گردش و ارائه خدمات اطلاعاتي براي تحققIWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تهیه و یا تکمیل پایگاه داده‌ها و اطلاعات مکانی و توصیفی برای آبخیز نمونه نمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزه‌ها و نهادهای دینی برای تحقق اهداف نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارائه راهکارهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی- اقتصادی جوامع محلی درIWM نمایش جزئیات
عنوان پروژه: راهکارهای استفاده از ظرفیتهای انسانی و مشارکت آنها در سطوح مختلف سنی و جنسیتی برای تحقق اهدافIWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوين راهکارهای استفاده از دانش بومی و فن‌آوری‌های نوين در IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابی ظرفیت‌های ایجاد درآمد، اشتغال و معیشت جایگزین و تعیین چارچوب‌ها و شیوه‌های نوین برای توانمندسازی جوامع محلی نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزش‌گذاری منابع و کارکردهای آبخیز و حسابداریIWM برای آبخیز‌های نمونه نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوين راهبردهای آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی جهت تحقق IWM نمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و پیشنهاد ساختار سازمان کار مناسب جهت ایجاد هماهنگی و مشارکت کلیه ذینفعان و ذیربطان به منظور تحقق اهداف IWM نمایش جزئیات
عنوان پروژه: ارزیابی ظرفیت‌های اداری و برنامه‌ریزی موجود و تدوین دستورالعمل ظرفيت‌سازي سازماني در سطوح مختلف تصميم‌گيري نمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین رئوس برنامه اقدام در حوضه رودخانه‌هاي اصلي كشور با رویکرد اکوسیستمی (زیست بومی) و مشارکتی نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسي مسائل تخصيص آب به كاربران مختلف و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در ارتباط با IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین برنامه‌های مدیریت جامع آبخیزهای شهری نمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: پیشنهاد و یا توسعه نرم¬افزار ارزیابی مناسب با شرایط ملی و با ویژگی¬های لازمنمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوين و طراحی سامانه پایش و ارزیابی سلامت و پایداری آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابي قابليت‌ها و محدوديت‌ها و انتخاب و طراحی سامانه پشتيبان تصميم موجود در دنيا در زمينه مديريت منابع طبيعي نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: شیوه‌های به كارگيري و استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم مناسب در آبخيز نمونهنمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تبیین رابطه و تبیین رابطه و سازگاری نقشه علمی- کاربردی مدیریت جامع آبخیز با اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی و طرح‌های کلان توسعه کشور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی انطباق نقشه علمی-کاربردی مدیریت جامع آبخیز با الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی و پیوستن به معاهدات، سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسی انطباق نقشه علمی-کاربردی مدیریت جامع آبخیز با پديده‌هاي تغيير اقليم، تخريب سرزمين و كاهش تنوع زيستي نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارتباط و سازگاری IWMبا برنامه‌هاي مدیریت جامع بلايای طبیعی و پدافند غيرعاملنمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارتباط رویکردها و برنامه‌های مديريت تالاب‌ها و ساير اكوسيستم‌هاي طبيعي با IWMنمایش جزئیات

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوين سند راهبردی نقشه علمی- کاربردی IWM كشور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و پیشنهاد راهکارهای قانونی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های به‌کارگیری نقشه علمی مدیریت جامع آبخیزها در مدیریت منابع‌طبیعی و طرح‌هاي توسعه‌ای و عمرانی کشورنمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین نظامنامه (دستورالعمل) اجرای IWMتیپ منطقه‌اي و ارائه ضوابط و استانداردهای مورد نیاز نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل‌های پایش و ارزشیابی اثرات اجرای IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: پيش‌بيني اثرات بيو- فيزيكي، اقتصادي و اجتماعي اجراي IWM برای آبخیز نمونه نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: پيش‌بيني پیامدهای فرهنگي اجراي IWM(تهيه پيوست فرهنگي) نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل بازنگری نقشه علمی- کاربردی مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل ارزیابی کارایی IWM در آبخیزهاي نمونه نمایش جزئیات