فهرست بستن

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: پیشنهاد و یا توسعه نرم¬افزار ارزیابی مناسب با شرایط ملی و با ویژگی¬های لازمنمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوين و طراحی سامانه پایش و ارزیابی سلامت و پایداری آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابي قابليت‌ها و محدوديت‌ها و انتخاب و طراحی سامانه پشتيبان تصميم موجود در دنيا در زمينه مديريت منابع طبيعي نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: شیوه‌های به كارگيري و استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم مناسب در آبخيز نمونهنمایش جزئیات