فهرست بستن

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابی نظام¬نامه (دستورالعمل)‌های موجود در زمینه مطالعات مرتبط با آبخیزهای کشور بر اساس اصول و مبانی مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و انتخاب معیارهای لازم برای ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری در گذشته نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابی اثرات بهره‌برداری از منابع حوزه‌های آبخیز نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و ارزیابی نظام بهره‌برداری فعلی از منابع آبخيز و ارتباط آن باIWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مشترك بین استان‌ها، یا شهرستان‌ها نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسی مسائل حوضه‌‌های مرزی مشترک با كشورهاي مجاور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، قانونی، ساختاری و سیاستی موجود در تحقق IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و ارزیابی نظام آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي كشور در زمینه IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابی تأثیر برنامه‌های توسعه و طرح‌های عمرانی بر پایداری آبخیزهای کشور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: آسيب‌شناسي وضع موجود آبخیزداری کشور نمایش جزئیات