فهرست بستن

معرفی دانشگاه شیراز:

دانشگاه شيراز در سال ۱۳۲۵ با تأسيس آموزشكده بهداشت بنیان گذاری گردید كه هدف آن تربيت متخصصين در علوم پزشكي در طول یک دوره ۴ ساله درسي بود . در سال ۱۳۲۸ اين آموزشكده به دانشكده پزشكي و در سال ۱۳۳۲ آموزشكده بهياري نمازي، در سال ۱۳۳۴ دانشكده هاي كشاورزي و هنر و علوم راه­اندازي شدند. دانشگاه شيراز كه پيش از انقلاب اسلامي دانشگاه پهلوي نام داشت، در سال ۱۳۳۳ با دانشكده ­هاي مهندسي و دامپزشكي تشكيل شد. ديگر دانشکده هایی که به تدریج به آن افزوده شدند، دندانپزشكي در سال ۱۳۴۸، آموزشكده الكترونيك در ۱۳۴۸ و دانشكده‌هاي حقوق و علوم تربيتي در سال ۱۳۴۹ بودند.

   دانشگاه شيراز با پيشينه بيش از نيم قرن، يكي از بزرگترين و مهمترین دانشگاه هاي کشور است كه قطب پژوهشي كشور نیز به شمار مي آيد. ۶۱۰عضو هيأت علمي و بيش از ۱۹۰۰۰ دانشجو دارد. در اين دانشگاه ۸۰ رشته كارشناسي، ۱۸۳ رشته كارشناسي ارشد، ۱۰۲ رشته دكتراي تخصصي ویک رشته دکترای حرفه ای ارائه مي شود. به عنوان یک دانشگاه جامع، دانشگاه شيراز مسووليت تربيت اعضاي هيأت علمي كارآمد براي مراكز پژوهشي و آموزش عالي در کشور را بر عهده دارد. اكنون دانشگاه شيراز در بردارنده ۱۶ دانشكده و يك مركز  آموزشعالي مي‌باشد و چند دانشکده نیز در آينده نزديك راه اندازي مي شود.


دانشگاه شيراز