فهرست بستن

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: شناسایی داده‌ها و طراحی زیرساخت داده‌اي و اطلاعاتی مناسب و چگونگی گردش و ارائه خدمات اطلاعاتي براي تحققIWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تهیه و یا تکمیل پایگاه داده‌ها و اطلاعات مکانی و توصیفی برای آبخیز نمونه نمایش جزئیات