فهرست بستن

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوين سند راهبردی نقشه علمی- کاربردی IWM كشور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و پیشنهاد راهکارهای قانونی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های به‌کارگیری نقشه علمی مدیریت جامع آبخیزها در مدیریت منابع‌طبیعی و طرح‌هاي توسعه‌ای و عمرانی کشورنمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین نظامنامه (دستورالعمل) اجرای IWMتیپ منطقه‌اي و ارائه ضوابط و استانداردهای مورد نیاز نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل‌های پایش و ارزشیابی اثرات اجرای IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: پيش‌بيني اثرات بيو- فيزيكي، اقتصادي و اجتماعي اجراي IWM برای آبخیز نمونه نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: پيش‌بيني پیامدهای فرهنگي اجراي IWM(تهيه پيوست فرهنگي) نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل بازنگری نقشه علمی- کاربردی مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوین دستورالعمل ارزیابی کارایی IWM در آبخیزهاي نمونه نمایش جزئیات