فهرست بستن

پروژه ی  این گام
عنوان پروژه: بررسی و مطالعات تطبیقی تجارب ملی و جهانی و رویکردهای موجود در ابعاد مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه های این گام
عنوان پروژه: بررسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات مرتبط با مدیریت جامع آبخيزها نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسي ساختارهاي سازمانی موجود و تبیین الگوی تبادل اطلاعاتی بین سازمانی مرتبط با مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تبیین چشم انداز و هدف آرمانی برای مدیریت جامع آبخیزهای کشور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تعریف و تبیین مدیریت جامع آبخیز (IWM) نمایش جزئیات
عنوان پروژه: تهیه دانش¬نامه تخصصی نمایش جزئیات
پروژه ی این گام
عنوان پروژه: بررسی و تبیین ابعاد، معیارها و روش‌های ارزیابی در مديريت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی و تبیین ابعاد و روش¬های تلفیق در مدیریت جامع آبخیزها نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تبیین جایگاه و نقش مورد انتظار نهاد‌های دولتی و غیردولتی در مدیریت جامع آبخیزهانمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تببین نقش جوامع محلی و ذینفعان در ساماندهی مدیریت مشارکتی حوزه‌های آبخیزنمایش جزئیات