فهرست بستن

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزه‌ها و نهادهای دینی برای تحقق اهداف نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارائه راهکارهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی- اقتصادی جوامع محلی درIWM نمایش جزئیات
عنوان پروژه: راهکارهای استفاده از ظرفیتهای انسانی و مشارکت آنها در سطوح مختلف سنی و جنسیتی برای تحقق اهدافIWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوين راهکارهای استفاده از دانش بومی و فن‌آوری‌های نوين در IWM نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزیابی ظرفیت‌های ایجاد درآمد، اشتغال و معیشت جایگزین و تعیین چارچوب‌ها و شیوه‌های نوین برای توانمندسازی جوامع محلی نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارزش‌گذاری منابع و کارکردهای آبخیز و حسابداریIWM برای آبخیز‌های نمونه نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تدوين راهبردهای آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی جهت تحقق IWM نمایش جزئیات