فهرست بستن

پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: تبیین رابطه و تبیین رابطه و سازگاری نقشه علمی- کاربردی مدیریت جامع آبخیز با اسناد بالادستی و برنامه‌ریزی و طرح‌های کلان توسعه کشور نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: بررسی انطباق نقشه علمی-کاربردی مدیریت جامع آبخیز با الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی و پیوستن به معاهدات، سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نمایش جزئیات
عنوان پروژه: بررسی انطباق نقشه علمی-کاربردی مدیریت جامع آبخیز با پديده‌هاي تغيير اقليم، تخريب سرزمين و كاهش تنوع زيستي نمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارتباط و سازگاری IWMبا برنامه‌هاي مدیریت جامع بلايای طبیعی و پدافند غيرعاملنمایش جزئیات
پروژه(های) این گام
عنوان پروژه: ارتباط رویکردها و برنامه‌های مديريت تالاب‌ها و ساير اكوسيستم‌هاي طبيعي با IWMنمایش جزئیات