فهرست بستن

گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کد پستی : ۴۹۱۸۹۴۳۴۶۴
تلفن دبیرخانه:۰۱۷۳۲۴۳۶۴۰۹
فکس دبیرخانه : ۰۱۷۳۲۴۳۶۴۰۹
ایمیل : iwm.nmp@gmail.com
ایمیل مدیر ملی طرح : Amir.sadoddin@gmail.com
ایمیل معاون اجرایی طرح : v.sheikh@yahoo.com