بازدید وزیر علوم از غرفه ی طرح کلان در نمایشگاه هفته پژوهش

قبلیقبلی
بعدیبعدی
Slider

اهداف طرح

هدف اول
تعریف و تبیین ابعاد ارزیابی مدیریت جامع آبخیزهاي کشور (IWM)
بیشتر ...
هدف دوم
شناخت و ارزیابی وضع گذشته و موجود و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها برای نیل به مدیریت جامع
بیشتر ...
هدف سوم
تعیین شاخص‌های سلامت و پايداري و پهنه‌بندی آبخیزهای کشور
بیشتر ...
هدف چهارم
وزن‌دهی و تلفیق شاخص‌ها و اولویت‌بندی آبخیزها جهت اعمال مدیریت جامع
بیشتر ...
هدف پنجم
توسعه زیرساخت پایگاه داده‌ها و اطلاعات
بیشتر ...
هدف ششم
تدوین راهبردها و سياست‌هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای دستیابی به اهداف IWM
بیشتر ...
هدف هفتم
تدوین راهبردهای سازمانی، مالی و قانونی- حقوقی با رویکرد ذینفع‌محور برای مدیریت جامع آبخیزهای کشور
بیشتر ...
هدف هشتم
تدوين برنامه‌هاي حوضه‌هاي رودخانه‌اي كشور
بیشتر ...

هدف نهم
طراحی نرم افزار ارزيابي و سامانه‌های پشتیبان تصمیم ( DSS) برای تحقق IWM
بیشتر ...
هدف دهم
ارزیابی سازگاری IWM با اسناد بالادستی و نظام برنامه‌ریزی کشور
بیشتر ...
هدف یازدهم
تلفیق و تهیه الگوی ملی IWM
بیشتر ...